แผนที่ โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน

นางวาสนา ศรีเมืองแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโป่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสิรมศักยภาพ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้