แผนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย

เมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ

เปิดหมุดทุกตำแหน่ง

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้